DEBAT: Gelovigen nemen het woord

‘Kerkcrisis is ten diepste religieus’

“Waarom voelen we ons in de kerk zo vlug door elkaar bedreigd?”, vraagt benedictijn Jean Geysens van de abdij van Chevetogne zich af. Hij vindt dat katholieken beter het familiehuis herbouwen in plaats van elkaar de schuld te geven van de afbraak van de woning. Voor hem is de kerkcrisis ten diepste religieus en mag ze niet louter kerkpolitiek worden benaderd.

Jean Geysens | Er zijn van bij het begin conflicten geweest in de christelijke kerk. In de Handelingen van de apostelen zie je hoe ze daar op een constructieve manier mee omgingen. [Zie bv. het besluit van het 'apostelconcilie van Jeruzalem bij monde van Petrus: Hand. 15,[28] "In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten ..." Zoiets wordt thans echter meestal niet gezien als constructief.] Het is dus geen drama dat er tijdelijk sprake is van polarisatie als een onvermijdelijk conflict, in afwachting dat een dieper inzicht rijpt. Ik sla hier nu zowat de hele kerkgeschiedenis over om te belanden in onze tijd waar er in zowat alle christelijke kerken sprake is van een zekere polarisatie. Het samenspel van Schrift, Traditie en rede geeft niet steeds hetzelfde inzicht in de omgang met de nieuwe uitdagingen die op ons, christenen, afkomen. In de oecumenische beweging hebben we leren dialogeren, wat vooreerst inhoudt dat we naar elkaar luisteren. De polarisatie is een uitdaging om ook te komen tot [katholiek?-]theologische [!] dialoog tussen de verschillende stromingen binnen elke kerk. Dit is bijzonder moeilijk omdat de spanning tussen de strekkingen vaak zeer emotioneel geladen is. Om te komen tot een mogelijke uitwisseling van gaven moeten we de karikaturen van de ander overstijgen in een zoeken naar de positieve waarde die wordt nagestreefd.

Tweede Vaticaans Concilie
Voormalig magister-generaal van de dominicanen Timothy Radcliffe [Waarom niet uitgaan van bv. Ratzinger - of van Aidan Nichols O.P.? Het is overigens nu eenmaal het kerkelijk leergezag en uiteindelijk de paus die de uitgangspunten van de dialoog bepaalt! Men moet de indruk vermijden dat men zomaar in het wilde weg kan beginnen dialogeren en het van de uitslag van dergelijke dialoog laten afhangen in welke richting de Kerk zal inslaan.] probeerde dit in zijn boek Waar draait het om als je christen bent? (Kok/Averbode, 2007) – vooral in de hoofdstukken 9 en 10. In plaats van negatief geladen woorden te gebruiken als ‘conservatief’ of ‘progressief’ doet hij er het voorstel te spreken op een positieve manier. Zo heeft hij het over de “katholieken van het koninkrijk”, gesymboliseerd door het theologische tijdschrift Concilium en de “katholieken van de gemeenschap”, gesymboliseerd door het tijdschrift Communio.  Belangrijk is het inzicht dat beiden teruggaan op het Tweede Vaticaans Concilie, zij het met andere interpretaties en accenten. [Concilium is niet trouw aan het concilie!] Het brede publiek kent alleen voor- en tegenstanders van dit Concilie. [Idd. wordt steeds aangenomen - zeker in de media - dat Concilium voor- en Communio tegenstander is van het concilie.] Dat is te simpel. [Er is bv. ook nog Opus Dei!] Je hebt ook meerdere soorten voorstanders. [nogmaals: Concilium is niet trouw aan het concilie!] Ik probeer het op mijn manier te verwoorden. De koninkrijkkatholieken zijn vooral bezig met de uitdagingen van de tekenen van de tijd. De gemeenschapskatholieken zijn vooral bezig met de innerlijke geestelijke vernieuwing van de kerk. De eersten zien de opdracht van de kerk als volk Gods vooral in dienst van de wereld. De tweeden zijn bezorgd om de specifiek christelijke identiteit van de kerk en geloven in de waarde van de katholieke traditie. Leggen de eersten meer de nadruk op het “dicht bij de mensen staan” – hopende dat er ooit wel een vonkje van het christen-zijn zal overspringen –, dan leggen de tweeden meer nadruk op de uitdrukkelijke verkondiging van het Christusmysterie. [Wat hier telkens als tweede genoemd wordt heeft in de Kerk noodzakelijkerwijze prioriteit; daarom is Radcliffe en dus ook Geysens fout.] In plaats van mekaar de schuld te geven van de afbraak van het familiehuis, zegt Radcliffe, zouden we beter het huis herbouwen. Waarom voelen we ons in de kerk zo vlug door elkaar bedreigd? [De koninkrijkkatholieken zijn idd. een bedreiging: zij sluiten anderen uit!]

Dit is een poging tot verheldering van de crisissituatie, gekenmerkt door conflict en polarisatie, vanuit de sterke overtuiging van de aantrekkingskracht van de schoonheid van het christelijke geloof. Een onderwerp waarover heel verschillend wordt gedacht, is de vaak als evidentie geldende “evolutie van een volkskerk naar een keuzekerk”. De vraag is of een volkskerk op de duur nog een reële impact kan hebben op de cultuur – daarvoor kunnen we de term ‘cultuurkatholicisme’ gebruiken – als er geen sterke kern is van belijdende gelovigen die voldoende zijn geďnitieerd, niet enkel door de sacramenten die ze als kind hebben ontvangen maar door een volgehouden geloofsverdieping zodat ze gekomen zijn tot een bewuste persoonlijke keuze voor Christus en de christelijke geloofstraditie. Protestants theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef voor de Tweede Wereldoorlog dat de belijdende kerk moet preken tot de volkskerk. [Vanaf deze alinea gaat het artikel meer de goede kant uit!]

Socio-cultureel katholicisme
Het socio-culturele katholicisme – dat onze streken nog kenmerkt – kan niet overleven of herleven als er niet een belijdende kerk is die onverkort het Woord Gods verkondigt en probeert te leven in de lijn van de levende christelijke traditie. Anders droogt de bron op. De Russisch-orthodoxe kerk is opnieuw een volkskerk aan het worden – met een meerderheid gedoopten en een minderheid praktiserenden – omdat er juist een levende kern gelovigen is, met een gezonde leeftijdspyramide, die sterk meeleeft met de liturgie en zich graag verdiept in de geloofsleer en de spiritualiteit. Van daaruit komen de talrijke roepingen tot het priesterschap, het monastieke leven en de diaconale inzet. Niet dat ik de Russisch-orthodoxe kerk wil idealiseren. Wel vind ik dat dit stuk realiteit tot nadenken stemt. Een brede uitstraling komt vanuit een innerlijke kern. Dit veronderstelt een sterke religieuze identiteit. [Zie een van onze vorige bijdragen aan Tertio.]

Geloofsoverdracht
Vroeger gebeurde de geloofsoverdracht vooral door de osmose met een cultuurkatholiek milieu waarin mensen opgroeiden: de opvoeding thuis, de school, de jeugdbeweging en de verdere socio-culturele katholieke ‘zuil’. Maar we moeten vaststellen dat sedert de jaren ’70 het steeds moeilijker is geworden en er steeds minder wordt doorgegeven, niettegenstaande alle goede bedoelingen [waarmee de weg naar de hel is geplaveid!]. Het zou een apart onderzoek vragen om uit te maken hoe het komt dat het bij ons in West-Europa en bijzonder in België, speciaal in het vroeger zo katholieke Vlaanderen [!!!], zo geëvolueerd is, terwijl er in andere contexten nog wel een tamelijk goede geloofsoverdracht door osmose met het katholieke cultuurmilieu gebeurt – zoals in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. [Zeer juist!] Hoe komt het dat bij ons de secularisatie dieper zit? Ze is nog dieper doorgedrongen in de nationale lutherse kerken in Scandinavië. In Zweden bijvoorbeeld heeft het ‘liberale’ kerkbeleid geen religieus reveil teweeggebracht. [Voor zover ik zie heeft het liberaal protestantisme in Scandinavië niet zoals in de USA een fundamentalisme gekweekt. Misschien omdat er vrij vlug een algemene welvaart is gekomen, vanaf het interbellum vnl. door toedoen van de sociaal-democratie.]

Territoriale parochie
Willen we mensen in de christelijke katholieke spiritualiteit inwijden – daar waar sprake is van gelovig leven als antwoord op Gods heilsaanbod in Christus –, dan moeten er specifieke wegen voor worden gebaand. Dit valt niet zonder meer samen met de territoriale parochie. [Dus: centrumkerken!?] Het gaat erom zich te realiseren wat geloven in de Heel Andere, de Heilige die zich als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft geopenbaard, betekent voor de zingeving van ons leven. 

Jean Geysens is benedictijn van de abdij van Chevetogne.

In opiniebijdragen kunnen lezers en medewerkers van Tertio hun visie kwijt op een actueel onderwerp. Hun mening geeft niet noodzakelijk de visie van de redactie weer.