Mgr. Léonard en de democratie (n.a.v. zijn boek)

 

'Katholieken verdienen beter dan Léonard'

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120108_068

In reactie op dit artikel: Op 08 januari 2012 omstreeks 18:21, zei Eddy Verhaeghe, Oostende:

Vraag me af hoe deze pasionaria zou reageren mocht Léonard verklaren dat de Waalse socialisten een betere vertegenwoordigster verdienen dan deze exponent van de 'gauche caviar'. Waarschijnlijk zoals iemand, die per vergissing in een wespennest heeft getrapt.

In reactie hierop: Op 08 januari 2012 omstreeks 21:09, zei Flor Bomans, Leuven:

Voor of tegen de meningen van aartsbisschop Léonard: daar gaat het mij niet om. Moeten voortaan de opiniestukken in de pers vooraf goedgekeurd worden door minister Onkelinx? Is de VRIJHEID van meningsuiting, van drukpers en eredienst in de Belgische grondwettelijke democratie maar een vodje papier? Minister Onkelinx gaat hier over de grens van onze grondrechten. Vrijzinnigen, gelovigen, de pers en TV: luidkeels protesteren tegen de 'aantasting' van vrije meningsuitng. Een democratische minister moet zich onthouden van uitspraken over de mening van 'vrije burgers'.

En in reactie hierop: Op 08 januari 2012 omstreeks 22:09, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Krachtens de grondwet, art. 19 over 'de vrijheid van eredienst' en 'de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten' heeft Léonard het volste recht om te zeggen wat hij gezegd heeft, maar Onkelinx heeft dat niet. Als minister moet zij namelijk de grondwet toepassen en dus, i.p.v. Léonard aan te vallen omdat hij van zijn grondwettelijk recht gebruik maakt, aan Léonard garanderen dat hij vrij zijn overtuiging kan verkondigen, juist ook als leider van de Katholieke Kerk, die er niet weinig toe bijgedragen heeft dat in ons land sinds 1830-31 de liberale vrijheden van kracht zijn. De echte democraten onder de parlementariërs zijn degenen die nu het aftreden van Onkelinx zullen eisen omdat zij de grondwet met de voeten heeft getreden. N-VA-ers, grijp uw kans om de Waalse socialisten en de regering een hak te zetten! Herinner u de rede van uw voorzitter 'Mirari vos'!

 

Antigone

Rik Torfs

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=193KMFQS

Rik Torfs beweert dat inzake "metafysische waarheden" Léonard zich zou beroepen "op enkele betwistbare natuurwetten. Onder meer het verschil tussen man en vrouw en de betekenis van het woord huwelijk liggen voor hem metafysisch vast. Een logische consequentie daarvan is dat het homohuwelijk onbespreekbaar is. Voor alle duidelijkheid: daarmee ben ik het grondig oneens. De zogenaamde natuurwetten die monseigneur Léonard meent waar te nemen, mogen de wetgever niet aan banden leggen".

In reactie op deze column: Op 12 januari 2012 omstreeks 11:14, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Léonard beroept zich niet zozeer op natuurwetten, die 'metafysisch' vastliggen, maar op wat Eco 'semantische universalia' noemt, die te maken hebben met het lichamelijk bestaan van de mens in de wereld, zoals boven en onder, links en rechts, eten en drinken, geboren worden en sterven, en ook: man en vrouw, vader en moeder. Het geldt universeel dat een mens geboren is uit een moeder en een vader (wat bv. Jessie Van Couwenberghe in haar brief aan de paus elders in de krant evenwel niet geneigd schijnt ten volle te erkennen). De erkenning van 'het verschil tussen man en vrouw' is waarschijnlijk zelfs fundamenteler dan de erkenning van de mensenrechten, omdat het bestaan van de mens, vrouw of man, wier of wiens rechten moeten erkend worden, ervan afhangt. Een wet die een homorelatie gelijkstelt aan een huwelijk van een man en een vrouw waaruit kinderen kunnen geboren worden, houdt dus evenzeer een miskenning van de werkelijkheid in als een wet die zegt dat de aarde plat is.

In reactie hierop: Op 12 januari 2012 omstreeks 13:15, zei Koen Peeters, Wilrijk (Antwerpen):

1. Het 'huwelijk' is een menselijke conventie, die voortdurend verandert in een evoluerende samenleving. Nog niet zolang geleden was 'liefde' bijvoorbeeld helemaal niet het belangrijkste criterium bij het afsluiten ervan. 2. U verwart de 'natuurlijke feitelijkheid' met de menselijke betekenisgeving van die feitelijkheid. Uw bijdrage zegt meer over úw geloof dan over de werkelijkheid. 3. U doet alsof het incompatibel is aan te nemen dat er een verschil is tussen man en vrouw (er is niemand die dat ontkent, op dezelfde manier als niemand de bolvorm van de aarde ontkent), èn overtuigd te zijn dat de opvoeding het best gebeurt door liefhebbende ouders (zelfs als die van hetzelfde geslacht zijn). Blijkbaar bent u bereid heel wat 'collateral damage' te aanvaarden, zolang de 'vorm' maar compatibel is met uw persoonlijke (helaas niet door iedereen gedeelde) geloof.

Reactie van Marcel Gielis (vooralsnog niet gepubliceerd):

1. De online Van Dale bepaalt het huwelijk thans als de "bij wet geregelde verbintenis tussen twee personen". Dit is een politiek correcte bepaling. Van Dale zou beter zijn oor te luisteren leggen bij het 'volk' dat de taal spreekt die het woordenboek wil weergeven, en dan blijkt dat 'huwelijk' nog steeds (zoals in mijn oude papieren Van Dale) betekent "bij wet geregelde verbintenis tussen een man en een vrouw". Ik ben echter voldoende ruimdenkend om hierbij aan te tekenen dat er ook polygamie bestaat en dat het daar ook gaat om een huwelijk. 'Essentieel' is echter dat het gaat om een relatie tussen mensen van een verschillend geslacht, want alleen uit zo'n relatie kunnen kinderen voortkomen. Dat is trouwens de enige reden waarom de gemeenschap zich zou moeien met een relatie tussen twee of meer (volwassen) mensen. Wat u zegt over liefde klopt dus: in een huwelijk ging het inderdaad evenzeer - of meer - over voortplanting dan over liefde. Ik zie geen reden om daar verandering in te brengen, tenzij dwaze eisen van een holebilobby die niet kan aanvaarden dat een homorelatie iets fundamenteel anders is dan een relatie van een man en een vrouw.

2. Ik verwar helemaal niet de natuurlijke feitelijkheid met de betekenis ervan, maar ben wel van oordeel dat die betekenis geenszins willekeurig is, zodanig dat men zich zelfs kan afvragen of de mens zelf die betekenis geeft en of het niet veeleer zo is dat die betekenis voorgegeven is. Uit een seksuele relatie van een man en vrouw kan een kind voortkomen en daarom kan die relatie bv. in een of andere religie teken zijn van de vruchtbare samenwerking tussen hemel(goden) en aard(godinnen) en in het bijbels-christelijk geloof, dat ik inderdaad aanhang, een teken of een symbool zijn van de levengevende relatie tussen God of Christus en de Kerk of de gelovige. Ik zie evenwel een homorelatie nergens als een dergelijk symbool fungeren. De werkelijkheid, waarover ik iets wil zeggen, is dat er geen nieuw leven voortkomt uit een homorelatie; dat is in een bepaald opzicht ook veelbetekenend.

3. Dat "het incompatibel is aan te nemen dat er een verschil is tussen man en vrouw ..., èn overtuigd te zijn dat de opvoeding het best gebeurt door liefhebbende ouders (zelfs als die van hetzelfde geslacht zijn)" denk ik niet; ik ben er alleen in de verste verte niet van overtuigd dat de opvoeding door twee moeders of twee vaders evengoed is als door een vader en een moeder (ook al kan een van de twee bv. door overlijden lijfelijk niet aanwezig zijn). Ik denk dat we inderdaad nogal wat 'collateral damage' van het soms moeilijke samenleven van mannen en vrouwen moeten aanvaarden, maar dat de  'collateral damage' van zgz. homohuwelijken nog oneindig veel groter zal zijn, zelfs al proberen de 'gelijklievenden' ook liefhebbende ouders te zijn.